*ಈ ಧರಣಿಯಾ ಸೊಬಗು*
*ಕಣ್ಣು ಮಾತು ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದು…*
*ಬಾನೇರಿದ ಸೂರ್ಯ ಇಳಿದಾಗ ಮತ್ತದೇ ಕತ್ತಲು…*
*ಬೆಳಗುವುದಾಗ ಹಣತೆ…ದೀಪಗಳು….*
*ಮಿಂಚು ಹುಳದ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ…!!!*ಬರಹ: ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ

Advertisement
Advertisement
web